Stadgar

STADGAR Rev. enligt årsstämma 2021-07-04


Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Arkösunds samfällighetsförening.


§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning 1 avseende väg tillkommen genom anläggningsbeslut 1987-04-02, dnr E1 258848.
Föreningen förvaltar Norrköping Gåsåker ga:1.


§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.


§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten upptagen under § 2.

 

§ 5 STYRELSE, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrköpings kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§ 6 STYRELSE, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Majoritet av ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen och ordförande ska vara medlem om inte ordförandetjänsten måste köpas externt.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år.

Styrelsen konstituerar sig själv.

 

§ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet.

Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

§ 8 STYRELSE, beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.  I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger framföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 STYRELSE, förvaltning

Styrelsen skall

1 förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar,

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 april – 31 mars.


§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni månad i Arkösund på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.   


§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ska ske genom vanligt brev eller e-post. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 15 dagar före sammanträdet.I kallelsen ska anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom vanligt brev eller e-post. 


§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under 15 maj. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 


§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1   val av ordförande för stämman

2   val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3   val av två justeringsmän

4   styrelsens och revisorernas berättelser
5   ansvarsfrihet för styrelsen

6   framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7   ersättning till styrelsen och revisorerna

8   styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9   val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer

11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 


§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 


§ 17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 50 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röst-resultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 


§ 18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. 


§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.   


Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Stadgar