Hem

  Välkommen till vår hemsida

Arkösunds samfällighetsförening ansvarar för vägen Världens Ände, exkl. "stickvägarna", som startar vid Arkösunds samhälle och sträcker sig cirka 3 km efter kusten i sydlig riktning.

165 fastigheter är anslutna till samfälligheten.

Första hälften av vägen är belagd och den andra är grusväg.

AKTUELLT (Hemsidan uppdaterad 20240612)

Styrelsen ber
- att Du som mottagare för fastigheten för informationen vidare till eventuella delägare.
- att Du som får brev överväger att lämna Din epostadress vilket medför lägre kostnader.
- att Du meddelar ditt mobiltelefonnummer så att vi kan informera på ett snabbare sätt. (20190326) 


----------------------------------------------------------------------

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2024


Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 23 juni kl. 10.00 i huset Skärgården (Nordanskogsvägen 9).

Handlingar till mötet finner Ni under fliken Ordinarie årsmöte.(20240612)


Ordinarie årsmöte 20230625

Protokoll från årsmöte finns under fliken ordinarie årsmöte (20230712)


KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2023


Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 25 juni kl. 10.00 i huset Skärgården (Nordanskogsvägen 9).

Handlingar till mötet finner Ni under fliken Ordinarie årsmöte.(20230605)Skrivelse från valberedningen


Tiden går fort när man har roligt! 

Information från Valberedningen i Arkösunds Samfällighetsförening

(www.varldensande.se) 


Hej medlemmar i vår Samfällighetsförening, Tiden går fort när man har roligt och snart är det dags för årets stora begivenhet i Arkösund, dvs årsstämma i Vägföreningen. Den brukar gå av stapeln i anslutning till midsommarfirandet. Om detta kommer ni få information direkt av styrelsen i sinom tid. Under verksamhetsåret har Valberedningen haft kontinuerlig kontakt med styrelsen, bevistat ett styrelsemöte samt naturligtvis förhört oss om vad ni som medlemmar tycker och hur ni upplever styrelsens arbete med vägen fungerar. Det är med stor tillfredställelse vi noterar och upplever att ni tycker att nuvarande styrelse väl fullgör sitt uppdrag. Ordning och reda och väldigt strukturerat arbetssätt. Men, Valberedningen har nu ett problem som vi behöver er medlemmars hjälp för att lösa. Till kommande verksamhetsår saknar vi 2 revisorer. Carl-Henrik Jonsberg och Tommy Johansson har båda valt att avsluta sina uppdrag. Det är med stor sorg vi noterar detta och Valberedningen framför vårt varma tack för alla år som de båda ställt upp för föreningen. Hittills har Valberedningen inte varit framgångsrika med att finna lämpliga ersättare. Så, om du känner dig manad att axla uppgiften så hör av dig till någon av oss undertecknade. Vad som är positivt i sammanhanget är att som revisor behöver du inte vara medlem (fastighetsägare) vilket möjliggör att föreningen kan köpa in tjänsten externt. Det vore naturligtvis jättebra om funktionen stannar bland oss medlemmar/familjer längs Världens Ände men det är inte något formellt krav. Kanske just du har en hustru/make/sambo som är lite bevandrad med siffror och gärna vill bredda sina kontakter i Arkösund. Alltså hör er gärna för och återkoppla till oss snarast. Med förhoppning om en härlig vår och försommar, väl mött på bygatan och med vänlig hälsning, Valberedningen för Arkösunds Samfällighetsförening

Peter Eckerström, 0725-592020

Göran Larsén, 0708-243358 

(20230523)


Senaste information om vägarbetet på Världens Ände


Den nybelagda vägen har och ska ha överskott på fin makadam (4-8 mm) som successivt ska köras in i vägytan och resten hamnar med tiden i diket. Detta är normalt för vägar som behandlas med indränkt makadam. (20221120)


Beläggningsarbetet är nu klart. Kör gärna mjukt utan kraftig acc, broms och vridning under den närmaste tiden. Gående: se upp för mindre stelnade beläggningsrester vid vägkanterna. Beläggningen behöver få tid att stelna.(20221031)


Äger rum måndag 31 okt med start ca kl 07 och väntas ta ca 8 timmar.
VARNING! Brunnar m m har höjts i väntan på den nya beläggningen. Färgmarkering är gjord på resp brunn etc.
(20221027 kl 1057)


Upplagsplats för trädgårdsris.

Under en begränsad tid finns möjlighet att lämna trädgårdsris vid hemvärnsvägen.

På hemvärnsvägen vänstra sida kan trädgårdsris lämna. Ej timmer, rotvältor, löv eller gräs.

 

Kontakta Mikkel Gade för vidare instruktion. Mikkel@gade.se

(20221024)


Information om vägarbete på Världens Ände 
Tidpunkt se ovan.

Omfattande beläggningsarbete enligt beslut på årsmötet kommer att genomföras. .
Arbetet består av  beläggning med indränkt makadam (JIM) som utförs av fordon som lägger vägen i helbredd.
Personbilar bör undvika passage men kan få passage inom 10-15 minuter.
Tyngre transporter bör om minsta möjlighet finns planeras till annan tidpunkt.
Har du
planerade arbeten ber vi dig samråda med vägföreningen så snart som möjligt.
För
räddningstjänstfordon finns beredskap för snabb passage. Räddningstjänsten kommer att informeras.
Frågor kan ställas via 070-34 55 440 eller 070-26 77 384.
(20221017)


Se uppdaterad kontaktuppgiftsflik. (2022-08-30)


-Renovering av belagda vägdelen är beställd till sep-okt.
-Dikesslåtter är planerad att ske inom någon vecka.
(20220719)


Faktura med ordinarie och extra utdebitering samt medlemsinformation och årsmötesprotokoll (se flik) är nu utskickat. (20220704)


Kallelse med möteshandlingar för ordinarie årsmöte 2022-06-26 finns nu under fliken "Ordinarie årsmöte". (20220608)


Protokoll från det extra årsmötet 2022-05-14 finns

nu, se fliken "Extra årsmöte". (20220519)


Kallelse till extra årsmöte angående renovering av belagda vägdelen har skickats ut idag. (20220425)


Viktbegränsningen på vägen är borttagen fr o m 20220328. (20220328)


Vår väg kommer p g a tjällossningen att viktbegränsas till max 4 ton bruttovikt fr o m 2022-03-08 och preliminärt 3-4 veckor framåt. Glöm inte att detta kan påverka dina planerade transporter. Överträdelse kan medföra polisanmälan. Se vidare  "Bra att veta". (20220307)


Fakturor avseende årsavgift samt medlemsinformation, årsmötesprotokoll, och "Bra att veta" har skickats till medlemmarna. (2021114)


Stadgeändringen gällande"§6 Styrelse, val" som antogs vid årsmötet är nu godkänd av Lantmäteriet och finns under fliken Stadgar. (20210829)

 

Uppdaterad "Bra att veta" finns nu under sin flik.
Nya regler för onormalt vägslitage enligt årsmötets beslut. (20210808)


Protokollet från årsmötet finns nu under fliken "Årsstämma". (20210717)


P g a FHM:s lättade regler från 1 juli så tillämpar vi max 20 personer vid årsmötet beroende på lokalens storlek. (20210629)


Rensning av väg- och dikeskanter avseende växtlighet planeras ske under första halvan av juli. Kontakta  070-3455440 om särskild försiktighet bedöms behövas p g a ev. häckar etc. (20210622)


Årsmöteskallelse med möteshandlingar finns nu under fliken Årsstämma och har sänts till respektive fastighet. (20210610) 


Årsmöte planeras äga rum söndag 4 juli kl 10.00 i lokalen "Skärgåden" med preliminärt max 20 personer samt obegränsat antal fullmakter per ombud. Kallelse beräknas sändas ut andra veckan i juni. (20210601)


Hyvling och grusning av grusvägen planeras ske

va14-15. (20210402)


Viktbegränsningen för vägen borttagen fr o m 2021-03-24. (20210324)


Vår väg kommer p g a tjällossningen att viktbegränsas till max 4 ton bruttovikt fr o m 2021-02-24 och ca 4 veckor framåt. Glöm inte att detta kan påverka dina planerade transporter. Överträdelse kan medföra polisanmälan. Se vidare " Bra att veta". (20210223)

Fakturor avseende årsavgift och i förekommande fall reglering av värde för ändrade andelar har skickats till medlemmarna. Årsmötesprotokollet skickades också. (20201031)

Protokoll från årsmötet 20200927 finns under årsstämma-fliken och här. (20201010)


Kallat till årsmöte 27 sept. kl 1000 i "Skärgården" med max 20 deltagare men utökat antal medlemmar per ombud. Föranmälan senast 15 sept. till arkosundssamfallighet(at)varldensande.se .

Se fliken "Årsstämma". (20200831)


- Inom de närmaste veckorna kommer dikesslåtter att ske. Beställning gjordes i början av juli.
- "Tvättbräda" i backen i höjd med Svanvik-Vaktudden kommer att åtgärdas inom kort. 

- Trafikverket har gjort s k 5-årsinspektion med godkänt resultat. Anmärkningar på dålig beläggning av den ej grusade delen och att vi sökt och fått beviljat bidrag för renovering. Behov av dikesslåtter noterades även. (20200629)


Årsmöte 2020 är uppskjutet t v pga pandemin. Årsmöteshandlingar finns i reducerad form under fliken Årsstämma. "Bra att veta" skriften har uppdaterats se under dess flik. (20200531)  Eller klicka här för hela informationen.


Lagningar av de bedömt mest akuta felen på den belagda vägdelen är färdiga inför vintern. Förutom 124 kvm fläckvisa lagningar har 84 m helbredd belagts med ABT  ("normal asfalt") istället för den enklare asfaltfräsmassan som beställdes men föreningen betalar bara för fräsmasse-alternativet som är tre gånger billigare än ABT  samtididigt som ABT är en betydligt bättre produkt.
Denna möjlighet föreslogs av entreprenören pga att den kalla väderleken väntades ge för dålig bindning av fräsmassan och det var entreprenören som föreslog fräsmasselösning ursprunglligen.
(20191108) 


Länk till Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling har lagts in under Länkar. (20191108)


Årsvgiftsfaktura samt info från styrelsen har skickats ut 25 okt. HAR DU INTE FÅTT epost om detta ber vi dig kontakta arkosundssamfallighet@varldensande.se snarast. (20191101)

Lagning av akut dåliga delar på den belagda vägdelen kommer att ske de närmaste veckorna. Trafik beräknas kunna passera utan större olägenhet. (20191009)


Uppdaterad version av "Bra att veta" finns under dess flik. (20191009)


P-förbudszonskylt för Världens Ändevägen söderut "från hotellet" är nyligen uppsatt. Enligt årsmötesbeslut. (20190909)


Protokoll från årsmötet inlagt under fliken Årsstämma. (20190628)


Rensning av väg- och dikeskanter avseende växtlighet kommer att ske under första halvan av juli. Kontakta  070-3455440 om särskild försiktighet bedöms behövas pga ev. häckar etc. (20190612)


Under fliken länkar är Järnvägsskogens Samfällighetsförening tillagd. (20190612)


Kallelse till årsmöte har skickats ut via epost och brev, se även under fliken årsstämma på denna hemsida. (20190527)


Begränsad lagning av fläckvis dåliga delar på den belagda vägdelen kommer att ske 30.4 på f m. Trafik beräknas kunna passera utan större olägenhet. (20190329)


Bruttoviktsbegränsning borttagen fr o m 20190329. Sopning av belagda vägen är beställd, men regn behöver inväntas p g a dammning. (20190329)

 

Information från Valberedningen finns under fliken Övrigt eller klicka här. Epost och brev har också sänts till resp. fastighets info-mottagare. (20190326)

GÄLLER EJ. VARNING FÖR TJÄLSKADOR PÅ DEN ASFALTERADE VÄGDELEN! Fr o m 2019-02-16 gäller max bruttovikt 4 ton för fordon på vår väg. 
Viktigt att planera transporter efter detta. OBS vid särskilda behov måste kontakt tas med Lars Fahlén 070-3455440 eller Birger Fredriksson 070-3649991. Se även "Bra att veta"-fliken. (20190215)


Information om snöröjningen och halkbekämpningen. Se under fliken Övrigt. (20190117)  

 

Asfaltlagninarna gjordes klara under början på november. (20181128)

 

Kommunen har  meddelat att detaljplanen är överklagad och skickas vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Detaljplanen är även överprövad av länsstyrelsen som fortsätter sin hantering av ärendet gällande deras beslut om överprövning. Se länk

http://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/planer-och-byggprojekt/detaljplaner/kalebo-arkosund.html (20181128)

 

Fakturor för årsavgift och i förekommande fall avgift för uppdatering i Lantmäteriets register.skickades ut ca 6 nov. (20181128)

 

"Bra att veta"-dokumentet är uppdaterat.  (20181011)

 

Grävning för fiberkomplettering kommer att ske vid Nodras pumpstationer under hösten. (20181011)

 

Stadsplaneringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 september 2018, § 191, att anta detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39,2:40 och 2:67med närområde inom Arkösund i Norrköpingskommun, del 2, upprättad den 24 mars 2011, reviderad den 18 november 2011 och den 3 september 2018. (20181002)

 

Lantmäteriet har godkänt de 39 andelsuppdateringar och de 4 inträden som vi anmält i mars 2018. Respektive fastighet har informerats via epost/post. (20181002)